2016

กิจกรรมประจำปีพุทธศักราช 2559

สอนภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

 

ช่วงระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกับ ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ในการร่วมสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร แก่นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

 

6 พฤศจิกายน 2559 - โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษ

และกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ร่วมส่งครูผู้สอน

ประจำโรงเรียนไปเป็นวิทยากรร่วมทำกิจกรรม

อบรมการสอนภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

1-2 กันยายน 2559 - คณะครูผู้สอนจากโรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง ได้เข้าร่วมการอบรม

การสอนภาษาฝรั่งเศสแก่นักเรียน ร่วมกับคณะครูจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

 

20-21 สิงหาคม 2559 - โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่าย

เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เข้าร่วมจัดกิจกรรม

แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

 

23-25 กุมภาพันธ์ 2559 - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษทาง

วิชาการ โดยครูผู้สอนจากยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง เป็นวิทยากรเข้าร่วมจัดกิจกรรมแก่นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

โครงการแนะแนวภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

 

12 มกราคม 2559 - ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษ หัวข้อ

"ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตในอนาคต" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี เบบี้มายด์-ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี ดารา-นักแสดงชื่อดัง เป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic