ภาษาอิตาเลียน

            ภาษาอิตาเลียน เป็นภาษาที่มีความสำคัญภาษาหนึ่งในทวีปยุโรป โดยเป็นภาษาทางการของประเทศอิตาลี รวมทั้งประเทศเล็กๆในพื้นที่ประเทศอิตาลี ได้แก่ ประเทศซานมาริโน และนครรัฐวาติกัน อีกทั้งยังใช้พูดกันในส่วนหนึ่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย รวมประชากรที่ใช้ภาษาอิตาเลียนแล้วมากกว่า
70 ล้านคน

                เนื่องจากประเทศอิตาลี เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป นอกจากสายงานด้านธุรกิจแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจด้านศิลปะ ดนตรี ออกแบบ สถาปัตยกรรม โอเปร่า รวมไปถึงอาหาร การค้า และการท่องเที่ยว ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาษาที่ได้ชื่อว่า “ภาษาแห่งความโรแมนติก” ซึ่งนอกจากเหตุผลส่วนตัว เช่น ความชื่นชอบในการเรียนภาษาแล้ว ทำให้ภาษาอิตาเลียนเป็นที่นิยมกันมากขึ้น โดยติดอันดับ 1 ใน 5 ภาษาที่มีคนนิยมศึกษามากที่สุด รองจากภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งภาษาที่คล้ายกับภาษาอิตาเลียนมากที่สุดคือภาษาสเปน โดยสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้บางส่วนแม้จะพูดกันคนละภาษา
                หลักสูตรภาษาอิตาเลียน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

ประเทศอิตาลี
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศซานมาริโน
นครรัฐวาติกัน

ภาษาอิตาเลียนเพื่อการสื่อสาร
ITALIAN FOR COMMUNICATION

CORSO DI ITALIANO PER LA COMUNICAZIONE

 

หลักสูตรภาษาอิตาเลียน สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีเฉพาะหลักสูตรทั่วไป โดยเปิดหลักสูตร 4 รอบต่อปี 
เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับพยัญชนะ ตัวเลข การออกเสียง คำทักทายเบื้องต้น การแนะนำตัว รวมทั้งไวยากรณ์เบื้องต้น เป็นการปรับพื้นฐานสู่ระดับต่อไปที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอิตาเลียนในชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวอิตาเลียน

เตรียมสอบภาษาอิตาเลียน
ITALIAN TEST PREPARATION

PREPARAZIONE DI TEST DI ITALIANO

 

หลักสูตรเตรียมการสอบวัดผลของทักษะภาษาอิตาเลียน เพื่อการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในอิตาลี การสอบวัดผลเพื่อการประกอบอาชีพในอิตาลี การสอบเป็นการทบทวน รวมถึงการสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการทบทวนทักษะภาษาอิตาเลียนในด้านต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เตรียมตัวในการสอบโดยทำตัวอย่างข้อสอบก่อนสอบจริง

การสอบ CELI
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
CERTIFICATE OF KNOWLEDGE OF ITALIAN LANGUAGE

 

การสอบวัดผลระดับภาษาอิตาเลียนสำหรับชาวต่างชาติ จัดตั้งการสอบโดยหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเปรูเจีย ประเทศอิตาลี สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในอิตาลี ตลอดจนการทำงานอาชีพและการย้ายถิ่นฐานในอิตาลี การสอบนี้แบ่งระดับภาษาเป็น CELI ระดับ 1–5

ซึ่งเทียบเท่าระดับ A1–C2 ตามมาตรฐานภาษายุโรป CEFR โดยได้รับการรับรองโดยตรงจากกระทรวงการศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของอิตาลี

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic