ภาษาฝรั่งเศส

            ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่มีประชากรพูดเป็นภาษาหลักมากที่สุดภาษาหนึ่งในยุโรป และเป็นภาษาที่มีคนนิยมพูดเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยนอกจากเป็นภาษาทางการของประเทศฝรั่งเศสแล้ว ยังเป็นภาษาทางการของประเทศที่เคยและยังเป็นอาณานิคมปกครองของฝรั่งเศส (ส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา) รวมทั้งประเทศในยุโรปเช่น เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก โมนาโก แม้แต่แคนาดา หรือแม้แต่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก็มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาฝรั่งเศสและยังมีประชากรสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ ดังนั้น ภาษาฝรั่งเศสถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุดภาษาหนึ่งในยุโรป เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในองค์กรสำคัญๆ ได้แก่ สหภาพยุโรป รวมถึงองค์การสหประชาชาติ และคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ เป็นต้น

                ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการสอนทั่วโลกเป็นอันดับ 2 และมีการสอนในยุโรปมาเป็นอันดับ 2 รองจากภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีคำศัพท์และบางโครงสร้างมีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากที่สุด
                หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศเบลเยียม
ประเทศลักเซมเบิร์ก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศโมนาโก

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
FRENCH FOR COMMUNICATION

COURS DE FRANCAIS POUR COMMUNICATION

 

หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสื่อสารโดยเฉพาะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ แบ่งเป็นหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเร่งรัด ด้วยระบบการเรียนการสอนทั้งแบบฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ สำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือผ่านการเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ พยัญชนะ การแนะนำตัว การออกเสียง การใช้บทสนทนากับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ประเภทต่างๆ บทความสำหรับทักษะการอ่าน การพูด และการเขียน รวมทั้งความรู้ในการใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นอีกด้วย

.,

เตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส
FRENCH TEST PREPARATION

PREPARATION DE TEST FRANCAIS

 

หลักสูตรเตรียมการสอบวัดผลของทักษะภาษาฝรั่งเศสทุกประเภท ทั้งการสอบวัดผลระดับทักษะทางภาษาทั่วไป การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย การสอบวัดผลเพื่อการงานอาชีพ รวมถึงการสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการฝึกทำข้อสอบและการทบทวนไวยากรณ์ก่อนสอบ

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบวัดผลต่างๆ ได้แก่

..,

/

การสอบ PAT
PROFESSIONAL APTITUDE TEST

 

การสอบวัดผลความถนัดเฉพาะด้านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย แบ่งเป็นแขนงวิชาการต่างๆ แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่วิชา สำหรับการสอบ PAT ทางด้านภาษานั้น อยู่ในหมวด PAT7

การสอบวัดผลความถนัดภาษาฝรั่งเศส PAT7.1 French เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ในการวัดผลทักษะภาษาฝรั่งเศสในด้านต่างๆ ได้แก่ การพูด การสื่อสาร การอ่าน คำศัพท์ การเขียน และไวยากรณ์ คะแนนที่ได้จากการสอบนี้ มีน้ำหนัก 10-40% ซึ่งจะนำไปสะสมกับคะแนนสอบอื่นๆทั้งหมดเพื่อนำไปยื่นสอบหรือสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

การสอบ DELF และ DALF
DIPLOME D'ETUDES EN LANGUE FRANCAISE

DIPLOME APPROFONDI DE LANGUE FRANCAISE

 

การทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ส่งเสริมการศึกษาภาษาฝรั่งเศสทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด วัดระดับภาษาตามหลัก CEFR การสอบ DELF ดำเนินการสอบวัดผลภาษาในระดับ A1–B2 ส่วนระดับ C1–C2 นั้น จะดำเนินการโดยการสอบ DALF หรือการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง

การสอบนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการวัดระดับภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีสถาบันการสอนเตรียมความพร้อมกับการสอบนี้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ดำเนินการสอบโดย สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

..,

..,

/

/\

/\

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic