ภาษาอังกฤษ

            ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในโลก ต้นกำเนิดมาจากสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือที่เรียกสั้นๆโดยรวมว่า ประเทศอังกฤษ จากนั้นในช่วงจักรวรรดินิยม ได้แพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆที่อังกฤษเผยแพร่ ขยายอำนาจและอิทธิพลไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่เป็นอาณานิคมหรือเครือจักรภพอังกฤษในปัจจุบัน ได้แก่ แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นต้น

            จากการที่อังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลนั้น ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก ของมวลมนุษยชาติ เป็นภาษาที่ทุกคนใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นหลัก แม้ว่าแต่ละคนมาจากประเทศที่ต่างมีภาษาประจำชาติของตนเองก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศในโลก จึงมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญที่สุดอันดับ 1 ของโลก ซึ่งจะต้องใช้กับทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งประเทศไทย ก็มิได้ละทิ้งความสำคัญของภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับทุกประเทศในโลก เนื่องจากประเทศไทย ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่มีความจำเป็น ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว เป็นต้น

            หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

สหราชอาณาจักร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENGLISH FOR COMMUNICATION

 

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นแบบการสนทนาทั้งหมดจากทุกสถานการณ์ เหมาะสำหรับผู้เรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และทักษะจากคำศัพท์ ไวยากรณ์เสริมทางการสนทนา จากการฟังทักษะการพูดจากเจ้าของภาษา ซึ่งแบ่งระดับการเรียนภาษาตามแบบ CEFR โดยจะมีการทดสอบเป็นครั้งคราวเพื่อความมั่นใจในการประเมินระดับภาษา

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ENGLISH FOR KIDS

 

หลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุระหว่าง 6-12 ปี เป็นหลักสูตรตรงจากสหราชอาณาจักร สร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสนุกสนานตามความเหมาะสมของวัยผู้เรียนนอกเหนือจากการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแทรกระหว่างเรียน เช่น ร้องเพลง และการ์ตูนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ
ENGLISH TEST PREPARATION

 

หลักสูตรเตรียมการสอบวัดผลของทักษะภาษาอังกฤษทุกประเภท ทั้งการสอบวัดผลระดับทักษะทางภาษาทั่วไป การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย การสอบวัดผลเพื่อการงานอาชีพ รวมถึงการสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการฝึกทำข้อสอบและการทบทวนไวยากรณ์ก่อนสอบ

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบวัดผลต่างๆ ได้แก่

การสอบ GAT ENGLISH
GENERAL APTITUDE TEST

 

การสอบวัดผลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย ที่จะสอบหรือสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของไทย สำหรับการสอบภาษาอังกฤษนั้น มีการวัดระดับทักษะการสื่อสาร คำศัพท์ ไวยาการณ์ การอ่าน และการเขียน ซึ่งคะแนนที่ได้จากการสอบนี้ เป็นเพียง 10-50% ของคะแนนสอบทั้งหมดที่นักเรียนจะต้องสะสมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสอบ O-NET
ORDINARY NATIONAL EDUCATIONAL TEST

 

การสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบวัดผลทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบภาษาอังกฤษนั้น รูปแบบการสอบจะคล้ายคลึงกับการสอบ GAT ภาษาอังกฤษ คือการวัดระดับการสื่อสาร การอ่าน การเขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาตลอดปีการศึกษา

การสอบ IELTS
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

 

การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติจากสหราชอาณาจักร เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์การสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และสถาบันภาษาบริติช เคานซิล ที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศออสเตรีย และนิวซีแลนด์ แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกา หรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อีกด้วย

การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบอย่างมี ประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติสูงสุด

การสอบ TOEIC
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

 

การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกา แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ซึ่งจะเน้นการฟัง การอ่าน และการคิดวิเคราะห์ ผู้ทำการสอบมีตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ส่วนใหญ่ไว้ใช้ในการสมัครงานกับบริษัทและสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น โรงแรม สายการบิน เป็นต้น

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic