ภาษาเยอรมัน

            ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาที่มีประชากรพูดเป็นภาษาหลักมากที่สุดอีกภาษาหนึ่งในยุโรป รองจากภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ โดยนอกจากเป็นภาษาทางการของประเทศเยอรมนีแล้ว ยังเป็นภาษาทางการของประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ รวมทั้งบางพื้นที่ในประเทศลักเซมเบิร์ก และประเทศเบลเยียม ซึ่งภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนในยุโรปและทั่วโลกเป็นอันดับ 3 เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งภาษาทางการขององค์กรสหภาพยุโรปด้วย

                จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน เช่น เยอรมนี หรือออสเตรีย และอิทธิพลของประเทศตั้งแต่อดีต ทำให้ภาษาเยอรมันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งคำศัพท์ สำเนียง การออกเสียง และสำนวน จึงได้รับความนิยมสูงในการติดต่อธุรกิจและการศึกษา โดยกระทรวงการต่างประเทศ แลระทรวงการศึกษาธิการของเยอรมนีได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันไปทั่วโลก
                หลักสูตรภาษาเยอรมัน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

ประเทศเยอรมนี
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศลักเซมเบิร์ก
ประเทศออสเตรีย
ประเทศลิิกเตนสไตน์
ประเทศเบลเยียม

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
GERMAN FOR COMMUNICATION

DEUTSCHKURS FUR KOMMUNIKATION

 

หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับการสื่อสารโดยเฉพาะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ แบ่งเป็นหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเร่งรัด ด้วยระบบการเรียนการสอนจากประเทศเยอรมนี โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติและชาวไทยมากประสบการณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ พยัญชนะ การแนะนำตัว การออกเสียง การใช้บทสนทนากับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ประเภทต่างๆ บทความสำหรับทักษะการอ่าน การพูด และการเขียน รวมทั้งความรู้ในการใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นอีกด้วย โดยเริ่มจากระดับมาตรฐานยุโรป

...

เตรียมสอบภาษาเยอรมัน
GERMAN TEST PREPARATION

DEUTSCH PRUFUNGSVORBEREITUNG

 

หลักสูตรเตรียมการสอบวัดผลของทักษะภาษาเยอรมันทุกประเภท ทั้งการสอบวัดผลระดับทักษะทางภาษาทั่วไป การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย การสอบวัดผลเพื่อการงานอาชีพ รวมถึงการสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการฝึกทำข้อสอบและการทบทวนไวยากรณ์ก่อนสอบ

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบวัดผลต่างๆ ได้แก่

....

การสอบ PAT
PROFESSIONAL APTITUDE TEST

 

การสอบวัดผลความถนัดเฉพาะด้านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย แบ่งเป็นแขนงวิชาการต่างๆ แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่วิชา สำหรับการสอบ PAT ทางด้านภาษานั้น อยู่ในหมวด PAT7

การสอบวัดผลความถนัดภาษาเยอรมัน PAT7.2 German เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ในการวัดผลทักษะภาษาเยอรมันในด้านต่างๆ ได้แก่ การพูด การสื่อสาร การอ่าน คำศัพท์ การเขียน และไวยากรณ์ คะแนนที่ได้จากการสอบนี้ มีน้ำหนัก 10-40% ซึ่งจะนำไปสะสมกับคะแนนสอบอื่นๆทั้งหมดเพื่อนำไปยื่นสอบหรือสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

การสอบ TestDAF
TEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
TEST OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE

 

การทดสอบความรู้ทางภาษาเยอรมัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ จัดขึ้นโดยสถาบัน TestDAF สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ หรือทำวิจัย ตลอดจนทำงานในประเทศเยอรมนี ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด วัดระดับภาษาตามหลัก CEFR ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาต่างๆในเยอรมนี รวมถึงออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ

สำหรับประเทศไทย มีการจัดการสอบ TestDAF ณ สถาบันภาษาเยอรมันทั่วประเทศ ดำเนินการโดยสถาบันเกอเธ่ และศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมัน (German Academic Exchange Service) ซึ่งเป็นศูนย์รวมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันในประเทศไทย

โรงเรียน ยูโร เซ็นเตอร์ ฝาง

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 

319/19 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา

ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร. 088-958-6866

อีเมล์ euc_online@outlook.com

 

© 2020 Euro Centre Fang

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • line_icon1
  • skype-icon
  • Google Places Social Icon
  • YouTube Classic